Al Kiswah

  • 1

    طريق عمان القديم
    Al Kiswah
    Syria