Hạ Trạch Commune

  • 1

    Đường tỉnh 564
    Hạ Trạch Commune
    Vietnam